TARPTAUTINĖS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS ASOCIACIJOS LIETUVOS GRUPĖ

Išrašas iš įstatų

Tarptautinės intelektinės nuosavybės apsaugos asociacijos (sutrumpintai AIPPI), Lietuvos grupė, sutrumpintai AIPPI Lietuvos grupė (toliau – Grupė) – yra savarankiška, nepriklausoma visuomeninė organizacija, laisvanoriškumo bei demokratijos pagrindu vienijanti Lietuvos Respublikos piliečius, ir užsieniečius, suinteresuotus intelektinės nuosavybės apsaugos sistemos tobulinimu, dirbančius intelektinės ir patentinės teisės srityse bei besidominčius intelektinės nuosavybės apsaugos problemomis. Grupės veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

Grupės tikslai:

 • tobulinti intelektinės nuosavybės apsaugos sistemą;
 • padėti grupės nariams keistis informacija įvairiais intelektinės nuosavybės apsaugos vystymosi klausimais.

Grupė, įgyvendindama savo tikslus:

 • studijuoja užsienio šalių įstatymus bei tarptautines konvencijas;
 • teikia siūlymus dėl aukščiau minėtų įstatymų taikymo, ruošiant intelektinės nuosavybės apsaugos santykius reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisinius aktus, taip pat Lietuvos Respublikos prisijungimo prie tarptautinių konvencijų klausimais;
 • organizuoja ir rengia konferencijas, simpoziumus, seminarus, susitikimus bei paskaitas intelektinės nuosavybės apsaugos praktiniais klausimais, spaudoje teikia konsultacijas intelektinės nuosavybės apsaugos sistemos vystymosi klausimais;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikoje įregistruotomis visuomeninėmis organizacijomis, asociacijomis, taip pat su užsienio bei tarptautinėmis organizacijomis ir asmenimis, įtakojančiais intelektinės nuosavybės apsaugos vystymąsi pasaulyje;
 • platina informaciją intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais;
 • konsultuoja Lietuvos nacionalinės intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų leidybos bei praktiniais klausimais;
 • įstatymo nustatyta tvarka užsiima kitokia veikla, įstatuose numatytai veiklai ir tikslams įgyvendinti.

Grupės narystė

 • Grupės nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai nuolat gyvenantys Lietuvoje, kuriems yra sukakę 18 metų.
  Grupė sudaryta iš tikrųjų narių ir garbės narių.
  Grupės tikrieji nariai turi lygias teises dalyvauti Grupės veikloje.
 • Grupės tikruoju nariu gali būti kiekvienas asmuo, dirbantis intelektinės ir patentinės teisės srityje bei besidomintis intelektinės nuosavybės apsaugos problemomis, pripažįstantis Grupės įstatus ir mokantis nustatyto dydžio nario mokestį.
 • Grupės garbės nariais gali būti asmenys, nusipelnę intelektinės nuosavybės apsaugos srityje. Jie renkami visuotiniame Grupės narių susirinkime paprasta balsų dauguma.