Tarptautinė intelektinės nuosavybės Baltijos konferencija


Dėl bendrosios pakuotės tabako gaminiams iniciatyvų Airijoje ir Jungtinėje karalystėje

Tarptautinės intelektinės nuosavybės apsaugos asociacijos (angl. „International Association for the Protection of Intellectual Property“, AIPPI) Lietuvos grupės nuomone, prekės ženklų apsauga yra viena iš esminių pramoninių bendrovių intelektinės nuosavybės teisių. Svarbu pastebėti, kad nėra pagrįstų įrodymų, dėl Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje vykdomų iniciatyvų dėl tabako gaminių bendrosios (suvienodintos) pakuotės veiksmingumo, be to, kyla abejonių dėl jų teisėtumo ir atitikimo tarptautiniams susitarimams, todėl jos neturėtų būti remiamos valstybių.

Atsižvelgiant į tai, Tarptautinės intelektinės nuosavybės apsaugos asociacijos Lietuvos grupė palaiko Intelektinės nuosavybės asociacijų bendrą pareiškimą ir pabrėžia, jog būtina įvesti reguliavimo priemones, užtikrinančias veiksmingą intelektinės nuosavybės teisių apsaugą:

„Šį pareiškimą pasirašiusios pagrindinės organizacijos, siekiančios užtikrinti Europos prekių ženklų ir dizaino įstatymų apsaugą ir tinkamą prekių ženklų ir dizaino apsaugą ES, įdėmiai sekė su bendrąja pakuote susijusių įvykių eigą po to, kai Australijoje buvo priimti atitinkami įstatymai, numatantys bendrąsias tabako gaminių pakuotes nuo 2012 m. Pareiškimą pasirašiusios organizacijos nuolatos reiškia susirūpinimą dėl tokio pobūdžio įstatymų ES lygiu ir pareiškė savo nuomonę 2014 m. kovo mėn. (http://www.ecta.org/IMG/pdf/joint_statement_plain_packaging_ie_uk_march_2014.pdf). Verta pabrėžti, jog svarstant naująją Tabako gaminių direktyvą (priimta 2014 m. kovo mėn.), atmetus radikalias priemones dėl intelektinės nuosavybės teisių suvaržymo, pavyzdžiui, privalomos bendrosios pakuotės įvedimo, ES Parlamentas ir Taryba netiesiogiai įspėjo ES Komisiją ir valstybes nares. Beje, visai neseniai kalbėdamas apie bendrąją pakuotę Nyderlandų parlamente šalies sveikatos ministras teigė, kad visų pirma, būtina kruopščiai įvertinti tokias priemones, o ypač jų poveikį sveikatai ir intelektinės nuosavybės teisėms. 

Akivaizdu, kad registruoti prekių ženklai ir jų geras vardas, sukurtas ilgainiui juos naudojant ant gaminių, yra nuosavybės teisės, kurios turėtų būti traktuojamos taip pat kaip ir bet kuri kita nuosavybės forma. Iš esmės, juos saugo ne tik prekių ženklų įstatymai (ES pagal Derinimo direktyvą), bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo Pirmojo protokolo 1 straipsnio ir ES Pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio nuostatai. Itin reikėtų atsižvelgti  į TRIPS (angl. „Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights“) susitarimo dėl nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, nuostatus. Nors TRIPS yra numatytos visuomenės sveikatos apsaugos priemonės, tačiau jos privalo atitikti kitus nuostatus, įskaitant TRIPS 20 straipsnyje numatytą draudimą nepagrįstai varžyti prekių ženklus, taikant specialius reikalavimus, kurie pažeidžia prekių ženklo funkciją atskirti vienos bendrovės gaminius nuo kitos bendrovės gaminių. Iš esmės, bendrosios pakuotės įstatymai gali būti prilyginami netiesioginiam šių svarbių nuosavybės teisių nusavinimui, pasitelkiant teisės aktus. Net tuo atveju, kai siekiama visuomenei svarbių tikslų, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos, bet kokie siūlomi teisės aktai ir (arba) tvarkos neturėtų užgožti teisėtų intelektinės nuosavybės teisių teisėtiems gaminiams žymėti.

Labai gaila ir išties nepageidautina, kad Airijos Vyriausybė tęstų šio įstatymo svarstymą dabar, kai Australijos bendrosios pakuotės įstatymo veiksmingumas yra mažų mažiausiai neapibrėžtas ir kelia rimtų abejonių. Remiantis  žiniasklaidos pranešimais, nors keletą metų tabako pardavimai krito, priėmus naująjį įstatymą pardavimai padidėjo, o nelegali tabako prekyba reikšmingai išaugo. Be to, penkios šalys apskundė Australijos įstatymą Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO) ir teigia, kad jis prieštarauja TRIPS bei Prekybos susitarimo dėl techninių prekybos kliūčių nuostatams. Apie Bendrosios pakuotės priėmimą svarsčiusi Naujosios Zelandijos Vyriausybė nusprendė šiuo metu sustabdyti klausimo nagrinėjimą bent tol, kol bus išspręstas PPO pateiktas skundas.  

Galiausiai, pareiškimą pasirašiusios organizacijos norėtų pažymėti, kad šis susirūpinimas reiškiamas ne tik tabako gaminių atžvilgiu. Jau yra užsimenama, kad priemonės, panašios į tabako gaminiams taikomus ribojimus, galėtų taip pat taikomos alkoholiniams ir kitiems sveikatai pavojingais laikomiems gaminiams. Patvirtinus bet kokius bendrosios pakuotės reikalavimus būtų sukurtas precedentas juos taikyti ir kitiems gaminiams.  

Suprantama, jog birželio 10 d. pareiškimas tėra pradinis teisinio proceso žingsnis. Įstatymo projektas turės būti patvirtintas abiejuose Parlamento rūmuose iki jo įstatyminio įsigaliojimo. 2014 m. birželio 17 d. Airija informavo ES Komisiją ir PPO apie svarstomą įstatymo projektą.

Šį pareiškimą pasirašiusios organizacijos kviečia Airijos Vyriausybę ir Parlamentą sustabdyti šio teisės akto svarstymą, o kitas ES valstybes nares išreikšti savo susirūpinimą ES Komisijai ir Airijos Vyriausybei.“.

AIPPI Lietuvos grupės prezidentas 

Marius Jakulis Jason